Butterfly Project

Ditsala, maina a rona ke Stephen le Ruth. Re nna kwa UK. Erile June, ngwaga o no 2019, ngwana wa rona, yo o bidiwang Butterfly, o ile a re togela a fofela bosakhutleng. Re ile ra utwa bothoko ka tathegelo eo. Ra gakologelwa polelo ya Modimo gore ga bopa rona fela le Butterfly mme o batla re sepela ga mmogo mo botshelong le ene.

Polelo e ne ya re thusa re le lelwapa go sepela mo tseleng e Modimo a re e diretseng. Ka jalo re batla go arogana polelo ya rona go kgotlhatsa bangwe jaaka rona re kgotlhetse. Re itshwaragantse le CARE Botswana mo Nata gore ba re batlise lebala fa bana ba tshamekelang teng. Re supa se ka ditshwantsho tse di supang polelo ya Modimo. Ditshwantsho tse di thalosiwa fa tlase. Ka jalo re kopa le amogele mpho e ya Modimo ka lorato, go tswa mo bangwe ba rona ba tsamayang mo botshelong le gore e le thuse mo motsamaong o.

Modimo o re thodile

PESALEMA 24:1 ‘ Lefatshe ke la ga Jehofa, le botlalo jwa lone; lefatshe le ba ba agileng mo go lone. ‘

Kgolokwe e supa lefatshe le lentle le Modimo a le bopileng.

Modimo o thodile letsatsi, ngwedi le dinaledi, lefatshe le sengwe le sengwe se seleng mo go lone. Sengwe le sengwe se a se thodileng se ne se le sentle thata gape sele le molemo. Modimo o bopile monna le mosadi, Atame le Efa. A ba neela sengwe le sengwe go ikakola. Modimo o ne a rata batho ba ebile a nale botsalano jo bo gaufi thata le bone. Modimo o boitshepo, mme o ile a laola batho ba gagwe go tshela matshelo a a phepha. Atame le Efa ba ile ba akola botshelo jwa bone mo tshimong ya Etene.

vimeo test

Sebe se a kgaoganya

ISAIA 59:2 ‘Maikepo a lona a lomologantse fa gare ga lona le Modimo wa lona; le maleo a lona a lo subetse sefatlhogo sa one gore a gane go utlwa.’

Batho ba ne ba akola lefatshe le Modimo a le thodileng le go bapa le ene le go buisana le ene malatsi otlhe. Ba ne ba kgona go dira sengwe le sengwe se ba se batlang le go ja sengwe le sengwe se Modimo a se dirileng. Ba ne ba na le taelo e e nngwe fela, gore ba seka ba ja loungo la sethare sa molemo le bosula. Modimo o ne a rile fa ba ka se ja ba tla swa.

Tsatsi lengwe, mmaba wa modimo, diabolo, a tla e le noga, a tsietsa Efa gore ba seka ba tshepha Modimo, ebile o ba akeditse a re fa ba ja sethare seo ba tla swa. Atame le Efa ba dumela satane, ba se ja! Ka lone letsatsi le ba jeleng sethare ke gone ba leofetseng Modimo ba bo ba buletse boleo kgoro jo bo irang gore lefatshe e nne lefelo le le bosula.


Jaaka Modimo a buile, leso la tsena mo lefatsheng. Ba simolola go tsofala le mmele wa swa. Modimo o ile a re, mewa ya batho e sokole go fithela leso la bosakhuteng – kothao le go kgaogana le Modimo ka bosakhuteng.


Di-dot tse pedi mo setshwantshong di kaya Modimo le batho. Mola o kgaoganyang oo ke boleo jo bo tswelelang bo re kgaoganya le Modimo. Ka bonosi, batho ba ka se tle fa tlase ga Modimo gape. Boleo bo a re senya, bosenya gape le botsalano jwa rona le ba masika le ditsala ga mmogo le Modimo. Go nale go tshela botshelo jo bontle jo bo kgethilweng ke Modimo boleo bo tsisa bohutsana, mathoko le loso. I JOHANE 5:19 Lefatshe lotlhe le namaletse fa tlase ga yo o bosula.’

vimeo test

Modimo o a re rata

JOHANE 3:16 ‘Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalokalo, wa ntsha Morwa one yo o tsetsweng a le esi, gore le fa e le mang yo o dumelang mo go ene a se ka a nyelela, mme a bone botshelo jo bo sa khutleng.’

Pelo e re gakolola ka lorato le Modimo a re ratang ka lone. E rile batho ba leofa, Modimo ga a emisa go ba rata. Modimo o rata batho fela thata.

Modimo o ile a dira lenaneo la gore ba bolokwe mo maleong le go thuba kgaogano e teng ba bowe gape ba tle mo botsalanong jo bo gaufi le ene. Modimo o file batho melao ya go ka itse boleo le molemo. Lefa go ntse jalo Modimo a bo a itse gore motho o ka se tsee poloko ka tiro. Jaaka, Modimo a buile, katholo e tshwanetseng boleo ke loso. Modimo o boitshepo, o ka se ikgatholose sebe kana a se o thaele go feta jaaka go tshwanetse.

vimeo test

Jesu o re swetse

BAROMA 5:8 ‘Modimo one, o re tlhomamiseditse lorato lwa one, ka e rile re sa ntse re le baleofi, Keresete a re swela. ‘

Sesupo sa sefapaano se re gakolola ka loso la ga Jesu a swela dibe tsa rona.

Re ka ikgolola jang mo boleong le kothao ya jone? Re ka se kgone. Mme, Modimo o dirile tsela ya gore re ka bolokwa. O romile Jesu, morwa Modimo ale esi, mo lefatsheng go tshela botshelo jo bontle a bo a ithwese le morwalo otlhe wa boleo jothe jwa lefatshe. O ile a swa, loso la gagwe la duela kothao ya dibe tsa rona. Jesu ke Modimo, morago ga malatsi a mararo mo lebitleng a tsoga mo baswing. Jesu o a tshela! Tuelo e duetswe.

Modimo o buile a re, re ka se duele poloko ya rona ka go dira ditiro tse di molemo. Re amogela poloko ele mpho ya mahala fa re dumela bo re tshepa gore Jesu o re swetse maleo a rona. Go bidiwa go twe tshegofatso. Re bolokwa ke tshegofatso fa re ikanya mo go Jesu, re ikwathaela maleo a rona bo re ikaelela go mo sala morago re tshela botshelo jo bo sha. Re tswa mo losong fa re dumela mo go Jesu!

vimeo test

Ke Nna Tsela

JOHANE 14:6 ‘Jesu a mo raya a re: “Ke nna tsela, le boammaaruri, le botshelo; ga go tle ope mo go Rara fa e se ka nna.

Ditselana di emetse dilo tse tharo:

Tsela go ya Modimong. Jeso o re bitsa go dumela mo go ene, gore o sule a tsoga mo baswing go itshwarela maleo a rona, gape o neela botshelo jo bo sa khuteng go bothe ba dumelang mo go ene. O re bolelela go emisa go tshelela mo maleong a bogologolo, mme fela re mo sale morago go tshela botshelo jo bo shaa ka thuso ya Mowa oo Boitshepho. (Modimo o itshenodisitse mo go rona ele Modimo Rara, Modimo Morwa le Modimo Mowa oo Boitsepho. Ba le Moldimo o le mongwe. Mo ke masaitseweng.) Jesu o rile ke ene tsela a le esi ya go ya kwa go Rara. Baebele e re bolelela gore batho fa ba sala morago baeteledipele le ditumelo kgotsa megopolo e sele, ga go itumedise Modimo. Ba ka seke ba tsene kwa Modimong fa ba a swa, mme ba tla tsena mo kothaong e e sa kutlheng. Jesu ke ene fela o re swetseng maleo a bo a bula tsela ya go re busetsa botsalano jwa rona le Modimo.

Jesu o rile tsela ya gagwe ke e e pitaganyeng. MATHAIO 7:13-14 ‘“Tsenang ka kgoro e e pitlaganyeng; gonne kgoro e atlhame, tsela le yone e kgolo e e isang tshenyegong, le ba ba tsenang ka yone ba bantsi. Gonne kgoro e pitlaganye, tsela le yone e e isang botshelong e tshesane, mme ba ba e bonang ga ba bantsi.’ Go raya gore re tshwanetse ra tshela go ya kafa Baebele e se buang. Ba ba salang dikeletso tsa bone le ditumelo tsa ngwao ba ganana le Efangedi ebile ba tsamaya mo tseleng ee bulegileng, ee isang tshenyegong, mme ba ba salang Jesu morago, jaaka re bona mo Baebeleng, ba tla bona botshelo jo bo sa kutlheng.

Modimo o tsamaya le rona ntlheng tshotlhe mo tseleng e. Modimo ga re raya a re re tsamaye a re le nosi, bo re sala morago se Baebele e e se buang re le nosi. O re neile Mowa o o Boitsepo go nna mo dipelong tsa rona ka nako tshotlhe, a re naya le bokopano le badumedi ka rona, go re kgotlhatsa mo botshelong jwa Sekeresete.

vimeo test

Wena o tla dira jang?

BAROMA 10:9-10 ‘Fa o tlaa ipolela ka molomo fa Jesu e le Morena, o ba o dumela mo pelong ya gago fa Modimo o mo tsositse mo losong, o tlaa bolokwa. Gonne motho o dumela ka pelo go isa tshiamong; mme boipolelo bo dirwa ka molomo go isa polokong. ‘

Letshwao la potso ke la gago, wena o o balang mafoko a. O setse o badile molaetsa wa Efangedi. Ke nako ya go tsaya tshwetso gore o a go dira jang ka one?

Modimo go laletsa gore o nne ngwana wa gagwe, go dumela se a se go diretseng le go tshela botshelo jo bosha. Jesu o re soleheditse gore o tla boela batho ba gagwe ka bonako. O ya go go fitlhela kae? O le motho yo o tshelang ka boleo, o tshela go ya ka dikeletso tsa gago go re o ka dira jang ka botshelo, kana motho yo o ikanyang mo go Jesu, a mo sala morago ka boikanyego le maleo a gagwe a itshwaretswe? Tsaya tshwetsho gompieno gore o batla go tshela jang.

vimeo test